"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Man on fire - trained or untrained?

2023-03-20

Categories: Cuộc sống

Hôm trước vừa biên một bài về Nhiều giờ bay và có phản hổi, thì hôm nay ChatGPT lại đưa tôi đến đây:

 1You:
 2 Top 10 kidnapping movies (with release year)
 3
 4ChatGPT:
 5 Here are the top 10 Kidnapping movies with their release year:
 6
 7 1. "Taken" (2008)
 8 2. "Ransom" (1996)
 9 3. "Man on Fire" (2004)
10 4. "Prisoners" (2013)
11 5. "Gone Girl" (2014)
12 6. "Misery" (1990)
13 7. "The Vanishing" (1988)
14 8. "Room" (2015)
15 9. "The Call" (2013)
16 10. "The Lovely Bones" (2009)

Tôi đã xem khoảng một nửa trong số này. Cái tên số 3 làm tôi chú ý.


Phim hành động mà có những đoạn guitars nghe khá lạ. Ngoài ra, tôi cũng thích đoạn này trong phim: https://www.youtube.com/watch?v=Sh_KCoQyWwg

Cô bé trong phim (Pita) thi bơi nhưng lại sợ tiếng súng nên xuất phát bị chậm. Và Creasey là người giúp Pita vượt qua nỗi sợ này. Ngay khi làm được, Pita reo lên:

và Creasey đã trả lời:

Tags: movie

Edit on GitHub

Related Posts: