"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Mùi Tết

2022-02-06

Chung cake Bánh Chưng rán… nước lọc.

Sáng 29

Những năm chưa covid, về sớm. Lang thang chợ hoa để chọn một cây quất: gốc ba chạc, quả xanh, quả chín, một ít lá non trên ngọn và nhất định phải có một vài nụ hoa. Đến mùng một, mùng hai nở là vừa đẹp.

Có năm còn nhờ U đi chợ mua một ít hạt kê, về ngâm nước ấm rồi đem rải ở dưới gốc. Chúng nảy mầm, mọc cao khoảng 1, 2 cm nhìn như cỏ thật.

Read More...


Đau cổ

2022-01-20

https://www.upliftdesk.com/ergonomic-calculator/

Tôi ước có ai đó đã nói với mình những điều này ngay từ khi bắt đầu dùng máy tính. Nhưng thường là khi có dấu hiệu đau ở đâu đó thì mới đi tìm hiểu nguyên nhân.

 1. Màn hình phải để ngang tầm mắt.
  Nếu bạn dùng máy bàn ở cơ quan, đừng ngại kiếm mấy quyển sách để kê lên. Nếu bạn dùng laptop đừng tiếc xèng đầu tư một cái giá đỡ + bàn phím ngoài.

Read More...


Kat

2021-11-30

Kat


SICP Exercise 2.43: Eight queens: interchange the order of the nested mappings

2021-11-02

Exercise 2.43: Louis Reasoner is having a terrible time doing exercise 2.42. His queens procedure seems to work, but it runs extremely slowly. (Louis never does manage to wait long enough for it to solve even the 6× 6 case.) When Louis asks Eva Lu Ator for help, she points out that he has interchanged the order of the nested mappings in the flatmap, writing it as

Read More...


SICP Exercise 2.42: Eight queens puzzle

2021-10-29

Exercise 2.42: The “eight-queens puzzle” asks how to place eight queens on a chessboard so that no queen is in check from any other (i.e., no two queens are in the same row, column, or diagonal).

One way to solve the puzzle is to work across the board, placing a queen in each column. Once we have placed k - 1 queens, we must place the kth queen in a position where it does not check any of the queens already on the board.

Read More...


SICP Exercise 2.41: Triple sum

2021-10-18

Exercise 2.41: Write a procedure to find all ordered triples of distinct positive integers i, j, and k less than or equal to a given integer n that sum to a given integer s.

unique-triples can be written easily base on unique-pairs in 2.40:

1(define (unique-triples n)
2  (flatmap
3    (lambda (i)
4      (flatmap
5        (lambda (j)
6          (map (lambda (k) (list i j k))
7             (enumerate-interval 1 (- j 1))))
8        (enumerate-interval 1 (- i 1))))
9    (enumerate-interval 1 n)))

Read More...


SICP Exercise 2.35: Counting leaves of a tree

2021-10-14

Exercise 2.35: Redefine count-leaves from section 2.2.2 as an accumulation:

1(define (count-leaves t)
2  (accumulate <??> <??> (map <??> <??>)))

The count-leaves procedure from section 2.2.2:

1(define (count-leaves x)
2  (cond ((null? x) 0)
3     ((not (pair? x)) 1)
4     (else (+ (count-leaves (car x))
5          (count-leaves (cdr x))))))

Read More...


SICP Exercise 2.27: Reversing nested lists

2021-10-12

Exercise 2.27: Modify your reverse procedure of exercise 2.18 to produce a deep-reverse procedure that takes a list as argument and returns as its value the list with its elements reversed and with all sublists deep-reversed as well. For example,

 1(define x (list (list 1 2) (list 3 4)))
 2
 3x
 4((1 2) (3 4))
 5
 6(reverse x)
 7((3 4) (1 2))
 8
 9(deep-reverse x)
10((4 3) (2 1))

First, look at my reverse procedure:

 1#lang racket/base
 2(require racket/trace)
 3
 4(define (reverse items)
 5  (iter items null))
 6
 7(define (iter remaining result)
 8  (trace iter)
 9  (if (null? remaining)
10    result
11    (iter (cdr remaining) (cons (car remaining) result))))
12
13(trace reverse)
14(reverse (list (list 1 2) (list 3 4)))

Read More...


SICP Exercise 1.25: A simpler expmod?

2021-09-30

Exercise 1.25: Alyssa P. Hacker complains that we went to a lot of extra work in writing expmod. After all, she says, since we already know how to compute exponentials, we could have simply written:

1(define (expmod base exp m)
2  (remainder (fast-expt base exp) m))

Is she correct? Would this procedure serve as well for our fast prime tester? Explain.

First, look at the original algorithm:

 1 (define (expmod base exp m)
 2   (cond ((= exp 0) 1)
 3     ((even? exp)
 4       (remainder
 5         (square (expmod base (/ exp 2) m))
 6         m))
 7     (else
 8       (remainder
 9         (* base (expmod base (- exp 1) m))
10         m))))

Read More...


SICP Exercise 1.16: Iterative Exponentiation

2021-09-29

I am reading SICP.

Section 1.2.4 talks about the problem of computing the exponential of a given number.

The authors start with a recursive procedure:

1#lang sicp
2
3(define (expt b n)
4  (if (= n 0)
5    1
6    (* b (expt b (- n 1)))))

This requires O(n) steps and O(n) space.

then an iterative procedure:

 1#lang sicp
 2
 3(define (expt b n)
 4  (expt-iter b n 1))
 5
 6(define (expt-iter b counter product)
 7  (if (= counter 0)
 8    product
 9    (expt-iter b
10          (- counter 1)
11          (* b product))))

Read More...