"Life is all about sharing. If we are good at something, pass it on." - Mary Berry

Automate office tasks with Python

2021-06-10

Hàng tháng bạn nhận được một file excel về danh sách D. Từ danh sách này bạn cần filter cột C theo tiêu chí T1 để lấy ra danh sách D1. Có được D1 rồi bạn Save As thành t1.xlsx. Làm xong T1, bạn tiếp tục với T2 -> t2.xlsx … Làm tiếp cho đến Tn -> tn.xlsx. Có được các danh sách t1.xlsx -> tn.xlsx này rồi, giờ bạn cần gửi mail:

Read More...